Akademik Prof. Dr Predrag Đorđević

Akademik prof.dr Predrag Đorđević

Biografija

Edukacija i specijalizacija:

1963 -  Medicinski fakultet;

1971 – Mr. Sci. - Endokrinologija i Imunologija;

1972 – Specijalizacija Interne Medicine;

1976 – Doktorska disertacija - Endokrinologija i Imunologija

2002 – Uža specijalizacija iz Endokrinologije

 Usavršavanja:

 •  Novo Research Institute, Copenhagen, Denmark–1975, 1976, 1980, 1982 i 1985
 • Cedars Sinai Medical Center – UCLA, Los Angeles, USA – 1982
 • Institute for transplantaciju i veštačke organe, Moskva, SSR, 1985 and 1987.

Gostujući naučni istraživač u centrima koji se bave transplantacijom pankreasa i ostrvaca:

 • Klinika za Internu Medicinu,Medicinski fakultet Univerziteta uGiessen-u, Nemačka:
  - izolacija, purifikacija, krioprezervacija adultnih pankreasnih ostrvaca
 • Predavač po pozivu – Transplantacija izolovanih humanih fetalnih ostrvaca- our experience
 • Institut San Rafaele, Milano, Italija
  • izolacija, purifikacija, transplantacija adultnih pankreasnih ostrvaca
  • transplantacija pankreasa
 • Bolnica St. Louis. Pariz, Francuska
 • transplantacija pankreasa
 • Hirurška Klinika, Göeteborg, Švedska
  • transplantacija pankreasa

Važnije funkcije

 1. Prorektor Univerziteta u Beogradu.
 2. Dekan (2 puta) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 3. Šef katedre Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 4. Direktor Instituta za Endokrinologiju, Dijabetes i Bolesti Metabolizma, Klinički Centar Srbije, Beograd.
 5. Načelnik Centra za Dijabetes, Instituta za Endokrinologiju, Dijabetes i Bolesti Metabolizma, Klinički Centar Srbije, Beograd.
 6. Redovni Profesor Interne Medicine, Medicinskih fakulteta Univerziteta u Beogradu i Nišu.
 7. Predsednik Stručne komisije za Dijabetes Republike Srbije.
 8. Predsednik Udruženja Univerzitetskih Profesora i Naučnika Srbije (UUPNS).
 9. Predsednik Internacionalnog Udruženja Univerzitetskih Profesora i Predavača (IAUPL).
 10. Naučni Ekspert Ministarstva nauke i razvoja i životne sredine Jugoslavije.
 11. Direktor Centra za Transplantaciju Pankreasa i Ostrvaca Pankreasa, Centar za nauku i razvoj Univerziteta u Beogradu.
 12. Predsednik Udruženja Endokrinologa Jugoslavije.
 13. Predsednik Udruženja za Proučavanje Dijabetesa Jugoslavije, danas Srbije.
 14. Član Odbora za proslavu 100-godišnjice Srpskog Lekarskog Društva-SLD (1972. godine).
 15. Član Predsedništva SLD.
 16. Predsednik Endokrinološke sekcije SLD u više mandata.
 17. Podpredsednik Mediteranske grupe za Proučavanje Dijabetesa (MGSD).
 18. Sadašnje radno mesto: Medicinski Sistem Beograd (MSB), Opšta Bolnica.

Članstvo u izdavačkim odborima časopisa

            Internacionalni časopisi: 

 1. Član izdavačkog odbora: „Diabetes and Life Style“ - Moscow, Russia (pod pokroviteljstvom WHO and IDF).
 2. Član izdavačkog odbora: „Diabetes management“ - Cluj, Romania (pod pokroviteljstvom St. Vincent Committee, WHO).

Domaći časopisi: 

 1. Glavni i odgovorni urednik: „Medicinska istraživanja“ – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 2. Član uređivačkog odbora: „Acta Biologiae et Medicine Experimentalis“ – Medicnski fakultet Univerziteta u Prištini.

Predavanja po pozivu

 • U Nacionalnim Akademijama Nauka 
 1. Srpska Akademija Nauka i Umetnosti
 2. Akademija Nauka i Umetnosti Crne Gore (CANU) Po pozivu Akademika Dragutina Vukotića o: Transplantaciji endokrinih ostrvaca pankreasa u insulin-zavisnih dijabetičara
 3. Akademija Nauka Rumunije
 4. Akademija Nauka Poljske
 • Na stranim univerzitetima i plenarna predavanja na međunarodnim naučnim skupovima. 
 1. Poslediplomski kurs za mlade dijabetologe zemalja članica SEV-a – Varna, Bugarska, 1989.
 2. Klinika za internu medicinu medicinskog fakulteta u Giessenu, Nemačka, 1990.
 3. Mediteranska grupa za proučavanje dijabetesa – Paphos, Kipar, 1990 i 1996. (Poslediplomski kurs).
 4. Mediteranska grupa za proučavanje dijabetesa – Alexandria, Egipat, 1991 i 1997.
 5. Poslediplomski kurs za mlade dijabetologe iz SSSR, Moskva i Jalta 1991 i 1992. (pokroviteljstvo WHO i IDF).
 6. Poljska akademija nauka, Varšava, 1997.
 7. Kongres Grčko-Kiparskog Udruženja za dijabetes, Atina, 1997.
 8. Institut St. Rafaele, Milano, Italija, 1995
 9. The Congress of Egyptian Association for the Study of Diabetes, Alexandria, Egypt, 2003.
 10. 12th Congress  of the Balkan Association for Endocrinology, 2003
 11. National Congress of Romanian Association for Endocrinology, Crayova, 2003
 12. European Congress of endocrinology Meet-in-expert session, Lion France, 2003. (2 predavanja)
 13. 18th Congress of the Northern Greece Diabetes Association, 2004
 14. 9th meeting of MGSD, Nice, April 2005.
 15. The 1st Russell Berrie International Diabetes Symposium, Jerusalem, Izrael, October 2005.
 16. National Congress of Romanian Association for Endocrinology, October 2005.
 17. 4th “Nicolae Paulescu” EASD Postgraduate Course Type 2 Diabetes and its Chronic Complications Cluj-Napoca, 14-16 November, 2005
 18. 4th National Cognrss of the Romanian Federation of  Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases Cluj-Napoca, Romania 16-18 November, 2005
 19. IDF CEC Europe. 5th IDF-Europe, Central European Countries Subregional Meeting. 19th November 2005. Prague Czech Republic, Charles University, 1st Medical School
 20. Diabetes In Asia, Egypt 2006.
 21. DiabetesIndia International Conference, Bangalore, India 2008.
 22. Jubilarni 40-godišnji Nacionalni Kongres Udruženja za Dijabetes, Ishranu i Metabolička Oboljenja sa internacionalnim učešćem, Sibiu, Rumunija, 21-24. maj 2014.
 • U našoj zemlji 
 1. Na Medicinskim fakultetima: Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju, Titogradu (Podgorici), Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Medical Academy, US Medical School, Beograd.
 2. Predavanja u Akademiji Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva, na sastancima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu.
 • Edicije »KO JE KO« 

Ko je Ko u Srbiji (dva izdanja – 1995 i 1996)

 1. Enciklopedija Srpskog Naroda, 1997.
 2. The International Directory of Distinguished Leadreship, Bur oak Circle, USA, 1997
 3. Dictionary of International Biography, Cambridge, England 1997.
 4. Biografski Lexikon: Eminentni Srpski lekari. Beograd-Toronto, 2005.
 5. Ko je Ko u lečenju, edukaciji i istraživanju Dijabetes mellitusa. Američka Asocijacija za Dijabetes. Polja istraživanja: Imunologija, imunogenetika, transplantacija, Nauka o ishrani i metabolizam. Insuliska terapija.
 6. Srpski WHO IS WHO, Zavod za udzbenike, Beograd, 2013.
 • Naučno-istraživački projekti – inostrani i domaći 
 • Inostrani:

Naučni istraživač - predstavnik Jugoslavije u tri naučna projekta:

 1. “Dietary habits and food intake in Mediterranean countries and their possible
 2. relation with Diabetes mellitus and cardiovascular risk factors ( lipids, etc ) ”
 3. “Multinational joint study on diabetes health care availability at urban and rural communities”, Egipat
 4. “DiabCare - Diab Q Net – Europe“.
 5. DE-PLAN, European Project for the prevention of type 2 Diabetes mellitus
 6. IMAGE Project-Development and Implementation of a European Guideline and Training Standards for Diabetes Prevention
 7. INTERACT Project-Analysis of Gene-lifestyle interaction in lifestyle intervention studies.
 8. ePREDICE: Early Prevention of Diabetes Complications in people with Hyperglycaemia in Europe (u toku)
 9. MANAGE-CARE: focuses onto the development of chronic care management standards and guidance for Diabetes in Older Adults in Europe (u toku) 
 • Domaći: 
 1. Rukovodioc višegodišnjeg makroprojekta: “Funkcnionalni, imunološki i metabolički i klinički aspekti transplantacije ostrvaca endokrinog pankreasa u insulin zavisnih dijabetičara”, Ministarstvo za nauku Republike Srbije, 1996-2005.
 2. Naučni istraživač u projektu: “Ispitivanje parametara koji utiču na broj i funkcionalnu sposobnost humanih fetalnih i adultnih ostrvaca u kulturi u cilju postizanja optimalnog sastava grafta za transplantaciju u tipu 1 diabetes mellitusa”, prihvaćen za finansiranje u periodu 2006-2010. god. Ministrarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 3. Naučni istraživač u projektu: “Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijala i proizvoda programiranih svojstava” Ministarstvo za nauku Republike Srbije, 2005-2007

Naučno-istraživačke oblasti

Klinička i eksperimentalna imunologija

 • anafilaktička reakcija miokarda
 • insulin kao antigen (imunogeničnost insulina)

Endokrinoligija

 • Tireoideologija
 • imunološki i terapijski problemi
 • tireoidea i dijabetes
 • Dijabetologija
 • transplantacija pankreasa
 • transplantacija endokrinih ostrvaca pankreasa (fetalna i adultna)
 • klinički, metabolički i imunološki problemi
 • bioarteficijalni pankres (veštačka bioaktivna vlakna)
 • insulinska terapija, imunopatologija insulina,  monokomponentni (MC), humani (HM) i analozi insulina, režimi insulinske terapija, insulinske pumpe, bioaktivna vlakna kao depo insulina
 • komlikacije dijabetesa: akutne i hronične (hipertenzija, nefropatija)
 • rano otkrivanje, predikcija i prevecija tipa 2 dijabetesa
 • parametri kvaliteta dijabetološke zaštite
 • koronarna bolest u dijabetesu i ranim poremećajima glikoregulacije
 • sistem entima metalproteinaza kao najranijih markera rupture ateromskog plaka
 • Gojaznost, metabolički sindrom i rani poremećaji glikoregulacije
 • Osteoporoza, naročito terapiski problemi
 • Dijagnostički laboratorijski problemi u naučnoistraživačkom radu
 • Mnogi drugi naučnoistraživački problemi

Članstvo u stranim naučnim udruženjima i asocijacijama: 

 1. Član osnivač Internacionalnog društva za transplantaciju tkiva, SAD.
 2. Član osnivač Internacionalnog društva transplantaciju ostrvaca pankreasa, SAD.
 3. Član grupe za transplantaciju pankreasa evropskog društva za dijabetes.
 4. Doživotni član Internacionalne dijabetesne federacije (IDF).
 5. Doživotni član Američkog društva za dijabetes (ADA).
 6. Član Evropske asocijacije za dijabetes (EASD).
 7. Potpredsednik i član Upravnog odbora Mediteranskog grupe za dijabetes (MGSD).
 8. Član studijske grupe za ishranu MGSD.
 9. Član Generalnog saveta udruženja endokrinologa Evrope.
 10. Predsednik studijske grupe za prevenciju tipa 2 (insulin nezavisnog) dijabetesa u sastavu BalkanDiab Udruženja (u zemljama balkanske regije).
 11. Član studijske grupe za metabolički sindrom i prevenciju tipa 2 dijabetesa IDF- Central European Countries. 

Članstvo u naučnim udruženjima 

 1. ČLAN - AKADEMIK SRPSKE KRALJEVSKE AKADEMIJE NAUČNIKA I UMETNIKA (SKANU)
 2. INOSTRANI ČLAN - AKADEMIK AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE (ANURS)
 3. Redovni član Akademija medicinskih nauka SLD,
 4. Član Naučnog društva Srbije,
 5. Član Njujorške akademije nauka, SAD,
 6. Član Naučnog udruženja endokrinologa i dijabetologa Makedonije.

Strane i domaće nagrade i priznanja za naučni doprinos 

 1. Nagrada za naučni rad Srpskog lekarskog društva (SLD);
 2. Nagradom za naučni rad Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije (UUPNS);
 3. „Hipokratova medalja“ BlackSeaDiab asocijacije za ukupni naučni doprinos razvoju dijabetologije.
 4. „Hipokratova medalja“, Mediteranska Grupa za Proučavanje Dijabetesa (MGSD) za naročiti naučni doprinos razvoju dijabetologije.
 5. Počasni član Diabetes India Association
 6. Diabetes Honoris Causa, Udruženje za Dijabetes, Ishranu i Metaboličke bolesti Rumunije, 2015.

Glavni i odgovorni urednik kolektivnih dela

 1. KliniČka Endokrinologija, Odabrani sluČajevi V, Klinički centar Srbije, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma - Centar za dijabetes - ICN Galenika, Beograd, 1994, 1995, 1997 (2 knjige) i 1999.
  Urednik Prof. Dr Predrag Đorđević
 2. Diabetes mellitus – Inovacije znanja I-III. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republička stručna komisija za šćernu bolest i Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KC Srbije, Beograd 1996.
  Urednik Prof. Dr Predrag Đorđević
 3. Diabetes mellitus – Inovacije znanja X. Medicinski fakultet i Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KC Srbije, Beograd 2002.
  Urednik Prof. Dr Predrag Đorđević
 4. Praktični i bazični problemi dijabetologije i bolesti metabolizma – Inovacije znanja XI. Medicinski fakultet i Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KC Srbije, Beograd 2005.
  Urednik Prof. Dr Predrag Đorđević

Recenzije radova u inostranim časopisima 

 1. The European Journal of  Neurology
 2. Diabetic Medicine
 3. EMJ (European Medical Journal)
 4. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
 5. International Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Član editorskog tima

 1. Global Science Research Journals

Gostujući glavni urednik

 1. SciencePG

Recenzije radova u domaćim časopisima

 1. Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo, SLD, Beograd
 2. Facta Universitatis, Univerzitet u Nišu
 3. Vojno Sanitetski Pregled, VMA Beograd
 4. Medicinski Pregled, Novi Sad

Recenzije internacionalnih vodiča

 1. International Diabetes Federation: Global Guideline for Type 2 Diabetes, Prof. Philip Home, 2005, 1-81
 2. International Diabetes Federation: Global IDF/ISPAD Guideline for Type 1 Diabetes in Childhood and Adolescence, 2010, 1-123
 3. IDF Global Guideline for Managing Older People with type 2 Diabetes, 2013.

Recenzije naučnih projekata

 1. Ministarstvo nauke Srbije

Citiranost: CITATION INDEX i druge baze: ukupno 763 (baza: SCI, SCI-CD, WOS-SCI, CPCI-S: 200), prema izveštaju Referalnog centra Biblioteke Matice Srpske, Novi Sad, od 08.01.2015.

Vrednost indikatora naučne kompetentnosti Ministarstva Nauke Srbije: 1163.9

Naučni, stručni radovi, monografije, knjige: ukupno 1014 priloga, 885 radova, od toga 75 radova u međunarodnim časopisima, 118 u nacionalnim časopisima citiranim u Medline-u, jedini ili prvi autor u 316 radova, 107 monografija ili poglavlja u knjigama.

Mentorstva

Više od 90 magistarskih teza, doktorskih disertacija i radova iz uže specijalizacije. Posebno: održao je više predavanja po pozivu u Kliničkom centru Podgorica, Crna Gora i Kliničkom centru Banja Luka, Republika Srpska-BIH. Bio je mentor magistarskih teza I doktorskih disertacija kolega koji sada rade u Kliničkom centru Podgorica, Crna Gora i Kliničkom centru Banja Luka, Republika Srpska-BIH.

Učešće u naučnim komitetima naučnih skupova u inostranstvu.

 1. The member of the International Advisory Board of 6th Diabetes in Asia Conference, Cairo, March 2006.
 2. Satellite Symposium of the XIV International Symposium on Atherosclerosis, International Atherosclerosis Society, June 15-16, 2006. Belgrade, Serbia and Montenegro.

Ušešće u naučnim komitetima naučnih skupova u zemlji

 1. VIII Kongres Interne medicine Srbije i Crne Gore, 20-24 Jun, Igalo 2006
 2. IX Kongres Udruženja Internista Srbije, 07-11 Jun 2008, Zlatibor

Aktivnosti u zajednici

Dobitnik 2 GRAMATE  Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Pavla za:

 1. Uloženi veliki trud i doprinos od velikog značaja na unapređenju Medicine i obrazovanja kao i sveopšteg dobra i narodnog zdravlja
 2. Humanitarnu pomoć iskazanu u više prilika

Odlikovanja

 1. Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom, Ukaz Predsedništva SFRJ
 2. Plaketа Grada Beograda, 2 puta